Baixa col·legial


En cas de voler donar-te de baixa com a col·legiat, has de tenir en compte qued'acord amb l'establert en la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l'exercici de professions titulades i de col-legis professionals estableix en els seus articles 38.1 i 44.4 que "Per poder exercir la professió respectiva, cal la incorporació plena o l'habilitació quan correspongui, al Col-legi a l'àmbit territorial del qual es pretén exercir".

També que la Resolució de la Conselleria de Justícia de 30 d'octubre de 1996, per la qual, havent-ne comprovat prèviament l'adequació a la legalitat, s'inscriuen al Registre de Col-legis Professionals de la Generalitat de Catalunya els Estatuts del Col-legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Lleida, els que en el seu article 4 diuen literalment: "Seran Col-legiats amb caràcter obligatori els enginyers tècnics industrials, els perits industrials i els tècnics industrials que es dediquin a l'exercici de la professió en l'àmbit territorial d'aquest Col-legi, en qualsevol de les seves modalitats, ja sigui en l'exercici lliure, vinculats a empreses publiques o privades, o en qualsevol altra forma. La incorporació al Col-legi és un tràmit previ i indispensable per a l'exercici professional."

Si vols donar-te de baixa com a col·legiat, descarrega el document de baixa corresponent, signeu-lo i adjunteu-lo al formulari de baixa col·legial:

logo
directivo

Accés al formulari

Baixa col·legial

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal (LOPD), le informamos que sus datos de carácter personal que volu ntariamente facilite serán incluidos y tratados de manera confidencial en el fichero «Contactos», cuyo responsable es la empresa CETILL, para la finalidad de poder contactar co n ud para ofrecerles nuestros servicios. En cualquier momento ud podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que reconoce la ley diriguiendose por escrito a la empresa, o por correo electrónico a la dirección cetill@cetill.cat, o a la dirección de CETILL. Para más información, puede acceder a nuestra Política de privacidad., Política de cookies y Política de calidad