INTRODUCCIÓ


El Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Lleida (ENGINYERS Lleida) està compromès amb les pràctiques del bon govern corporatiu, la transparència de la seva gestió i l’accessibilitat a la informació pública.

En compliment de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, aquest portal té com a finalitat l’ampliació i reforç de la transparència de l’activitat pública de (ENGINYERS Lleida) .

Aquesta Llei és aplicable als col·legis professionals en allò que afecti l’exercici de llurs funcions públiques (art. 3.1, lletra b).

El Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Lleida és una corporació de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia, amb plena capacitat per al compliment de les seves finalitats.

ÀMBIT TERRITORIAL


L'àmbit territorial del Col·legi són les comarques de la província de Lleida que són:

Alta Ribargorça (Pont de Suert) Alt Urgell (La Seu d'Urgell)
Les Garrigues (Les Borges Blanques) La Noguera (Balaguer)
Pallars Jussà (Tremp) Pallars Sobirà (Sort)
Pla d'Urgell (Mollerussa) La Segarra (Cervera)
Segrià (Lleida) Solsonès (Solsona)
Urgell ( Tàrrega) Val d'Aran (Vielha)

OBJECTIU


El Col·legi té, d’acord amb la Llei, la finalitat essencial de vetllar perquè l’actuació i l’exercici professional dels col·legiats respongui als interessos i les necessitats de la societat, i especialment la de garantir el compliment de la bona pràctica i de les obligacions deontològiques de la professió.

També té com a finalitat l’ordenació de la professió dins el marc legal aplicable i la defensa i garantia de la llibertat d’actuació professional així com la representació dels interessos professionals dels col·legiats.

DADES DE CONTACTE


Podeu contactar amb nosaltres per qualsevol dels següents mitjans: