Curs online de realització de projectes de llicencia d'activitats

Aquesta activitat de formació és bonificable per FUNDAE (antiga Fundació Tripartida) per a treballadors per compte d'altri. RBC Enginyers, com a Empresa Organitzadora de FUNDAE pot gestionar la bonificació. Per a això és necessari formalitzar la tramitació amb 5 dies d'antelació a l'inici del curs directament amb l'empresa impartidora. El cost de la tramitació és de 50 €, també subvencionable. Sol·liciti informació abans de la inscripció.

CONTINGUT DEL CURS:

UNITAT DIDÀCTICA 1.  INTRODUCCIÓ

 • Vídeo de presentació de la Unitat didàctica.
 • Introducció.
 • Objectius de la llicència d'activitat.
 • El Servei de Protecció Ambiental.
 • Oficines per a la realització de les tramitacions.
 • Glossari de termes.

UNITAT DIDÀCTICA 2.  L'ORDENANÇA MUNICIPAL D'ACTIVITATS

 • Vídeo de presentació de la Unitat didàctica.
 • Generalitats de l'Ordenança Municipal d'Activitats.
 • Tipus de Procediments habituals.
 • Introducció al Reial decret llei 19/2012 (Mesures urgents de liberalització del comerç).
 • Llei 12/2012, Mesures urgents de liberalització del comerç (Text consolidat 29-09-2022).
 • Resum Llei 14/2013 (Modifica en la seva Disposició Final setena la Llei 12/2012).
 • Resum Llei 20/2013 (Modifica en la seva Disposició Final tercera la Llei 12/2012).
 • Règim de control de les activitats.
 • FAQ- Respostes a preguntes freqüents.

UNITAT DIDÀCTICA 3.  PROCEDIMENT MITJANÇANT DECLARACIÓ RESPONSABLE

 • Vídeo de presentació de la Unitat didàctica.
 • Introducció.
 • Esquema de procés de tramitació (DR).
 • Documentació requerida (DR).

UNITAT DIDÀCTICA 4.  PROCEDIMENT MITJANÇANT LLICÈNCIA D'ACTIVITAT

 • Vídeo de presentació de la Unitat didàctica.
 • Introducció.
 • Esquema de procés de tramitació (LA).
 • Documentació requerida (LA).

UNITAT DIDÀCTICA 5.  INSTRUMENTS DE CONTROL I PREVENCIÓ AMBIENTAL

 • Vídeo de presentació de la Unitat didàctica.
 • Introducció.
 • Legislació autonòmica de caràcter ambiental.
 • Enllaços d'interès: Normativa autonòmica.

UNITAT DIDÀCTICA 6.  CONTINGUT DEL PROJECTE TÈCNIC I EXEMPLES DE PROJECTES

 • Vídeo de presentació de la Unitat didàctica.
 • Introducció.
 • EXEMPLE 1. Projecte d'activitat de nau industrial per a magatzem i venda.
 • EXEMPLE 2. Expedient de legalització de local destinat a oficines.
 • EXEMPLE 3. Projecte d'activitat de bar restaurant.
 • EXEMPLE 4. Projecte de reforma i activitat de clínica dental.
 • EXEMPLE 5. Projecte de reforma de nau industrial per a activitats de taller de fusteria i comerç.
 • EXEMPLE 6. Projecte d'adequació de nau industrial per a activitat cellerera.

UNITAT DIDÀCTICA 7.  CONSIDERACIONS DE CARÀCTER TÈCNIC

 • Vídeo de presentació de la Unitat didàctica.
 • Introducció.
 • Accessibilitat i eliminació de barreres arquitectòniques.
 • Condicions d'evacuació.
 • Condicions de protecció contra incendis.
 • Taules de Condicions d'il·luminació.
 • Nota de Premsa RITE 2021 (23-03-2021).
 • RD 1027/2007 (RITE Consolidat 24-3-2021).
 • Instal·lacions elèctriques en locals de pública concurrència.
 • Condicions acústiques i Estudi teòric acústic.
 • Dotació de serveis higiènics.

UNITAT DIDÀCTICA 8.  EINES I UTILIZADES

 • Introducció.
 • Full de càlcul de càrregues tèrmiques.
 • Full de càlcul per a estudi acústic.
 • Full de càlcul per a avaluació de càrrega al foc.
 • Full de càlcul de xarxes de distribució d'aire.
 • Enllaç extern de descàrrega del Programa DIALux (Programari per a projectes d'il·luminació).

ANNEX. NORMATIVA D'APLICACIÓ D'ÀMBIT NACIONAL

 • Introducció.
 • RD-Llei 19-2012, Mesures urgents de liberalització del comerç i de determinats serveis.
 • Llei 12/2012, Mesures urgents de liberalització del comerç (Text consolidat 28-04-2015).
 • Llei 21-2013, d'Avaluació ambiental (Text consolidat 6-12-2018).
 • Llei 25/2009, coneguda com a "Llei Òmnibus" (22-12-2009).
 • Llei 38-1999, d'Ordenació de l'Edificació (LOE) (Text consolidat 15-07-2015).
 • Llei 39/2015, Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (Text consolidat 10-07-2021).
 • RD Legislatiu 1-2016, Text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació.
 • RD 475-2007, Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE-2009).
 • RD 9-2005, Activitats contaminants del sòl (Text consolidat 9-11-2017).
 • RD 665-1997, Protecció a l'exposició d'agents cancerígens en el treball (Text consolidat 4-07-2015).
 • RD 1627-1997, Seguretat i salut en les obres de construcció (Text consolidat 23-03-2010).
 • RD 486-1997, Disposicions mínimes de salut en els llocs de treball (Text consolidat 13-11-2004).
 • RD 664-1997, Protecció a l'exposició d'agents biològics en el treball (Text consolidat 30-03-1998).

AVALUACIÓ MITJANÇANT QÜESTIONARIS TIPUS TEST

Nota: El contingut del curs està subjecte a canvis a criteri de l'equip docent.

 • A partir del 13 de maig.
 • Duracio 4 setmanes (60 hores)
 • Idioma: castellà
Objectiu:

 

Curs en línia, de 4 setmanes de durada. La realització de Projectes de llicència d'activitat (també dita d'obertura) requereix dels professionals un ampli coneixement tècnic sumat a un profund coneixement de la normativa aplicable i de la tramitació requerida en les diferents administracions per a aconseguir l'objectiu final d'obtenció de llicència de l'activitat. Aquest curs està enfocat des d'una perspectiva eminentment pràctica, aportant-se 6 casos pràctics presos de la pràctica real (6 projectes complets), que inclouen memòries, annexos de càlcul, mesuraments i pressupost, EBSS i plans.

Entre el material del curs trobaran vídeos de presentació de cada Unitat didàctica, detallades anàlisis del marc legal, consideracions de caràcter tècnic; accessibilitat, protecció contra incendis, il·luminació, acústica, climatització, etc., que seran de gran valor per a l'elaboració dels seus propis projectes, així com eines informàtiques i utilitats per a la realització de càlculs tècnics de luminotècnia, xarxes de canonades, conductes d'aire, estudis acústics, etc.

Després de la superació del curs es lliurarà diploma acreditatiu d'aprofitament.

Dirigit a:

Enginyers, Arquitectes, Enginyers Tècnics, Arquitectes Tècnics, Graduats i Masters en diferents especialitats d'enginyeria i arquitectura, i professions afins.

Aquesta activitat s'imparteix a través de la plataforma de teleformació de l'empresa RBC Enginyers. Disposarà de material pedagògic en diversos formats: pdf, excel, vídeos, etc. S'inclouen tres exemples pràctics resolts pas a pas mitjançant vídeos (poden visionar-se quantes vegades es desitgi durant el període de matrícula). L'accés a la plataforma estarà disponible 24 hora al dia i tots els documents del curs són descarregables al disc dur.

Tutorització mitjançant sessions setmanals de tutories en línia mitjançant xat, fòrums de discussió atesos diàriament, missatgeria interna i  un tutor virtual mitjançant ChatGPT-4, (atenció immediata 24 hores al dia, 7 dies a la setmana).

Aquesta eina d'avantguarda està dissenyada per a oferir assistència immediata a les consultes, proporcionar recursos addicionals i guiar als participants a través del seu procés d'aprenentatge de manera eficient, interactiva i personalitzada.

Ponents:
 • Alberto Millars Prats. Arquitecte.

Arquitecte per l'Escola Tècnica Superior de Sevilla, aporta una experiència de més de 25 anys en la redacció de projectes i direcció d'obres d'arquitectura, així com en la redacció de projectes de llicència d'activitat. Expert en eficiència energètica.

 • Rafael Blanco Ocaña. Enginyer Tècnic Industrial.

Amb més de 25 anys de marxa professional, posseeix una àmplia experiència en les disciplines de disseny i càlcul d'estructures i instal·lacions, així com en la redacció de projectes industrials i en edificis, havent participat en projectes nacionals i internacionals de molt variada índole.

 • Tutor virtual mitjançant Intel·ligència Artificial. ChatGPT-4.

Aquesta innovadora eina està dissenyada per a oferir assistència immediata a les consultes, 24 hores al dia, 7 dies a la setmana, proporcionant recursos addicionals i guiant als participants a través del seu procés d'aprenentatge de manera eficient, interactiva i personalitzada.

Adreça / Lloc:
ONLINE ASINCRONIC ASINCRONIC