Pèrits Judicials


La Llei 1/2000, d'enjudiciament civil, la qual regula el procediment per a la designació de pètis judicials, esmenta, en el seu article 34, que els Col·legis Professionals, ha de facilitar acada mes de gener una llista de col·legiats disposats a actuar com a pèrits.

De del CETILL, cada any, elaborem una Llista de col·legiats disposats a actuar com a Pèrits judicials, la qual es transmesa al departament de Justícia.

Per tal d'accedir a aquesta llista s'ha de complimentar el formulari que trobareu enllaçat.

Els Pèrits Judicials actuaran en els supòsits i condicions que fixa l'Ordre JUS 419/2009.

Normativa Reguladora Associada

Llei 1/2000, d'enjudiciament civil
Descarregar
Ordre JUS 419/2009
Descarregar